Stanovy clubu

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

1/ Název: Boerboel club

2/ Sídlo:Adresa (bude dopňěna)

3/ Působnost: Česká republika

4/ Registrace: Chovatelský club Boerboel (dále jen Club-BOE) je registrován jako   podsekce Českomoravského klubu Cane Corso  odborná zájmová  organizace s právní subjektivitou u MV ČR.

Club-BO je dobrovolným a zájmovým sdružením  neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů  volit své vedení. Club-BO vystupuje v právních vztazích svým jménem a za  porušení závazků odpovídá majetkem klubu. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek 2  - Poslání

1/ Club-BOE je  chovatelským klubem, ve kterém se sdružují zejména chovatelé, majitelé nebo  držitelé a příznivci plemene Boerboel.

2/ Club-BOE pečuje o  zvelebení chovu, propaguje jeho rozšíření a zvyšování kvality ve smyslu znění  mezinárodního standardu FCI.

3/ Club-BOE vytváří  podmínky pro rozvoj chovatelské, výcvikové a klubové činnosti na demokratických  principech.

Článek 3 - Náplň činnosti

1/ Opatření  k ochraně a všestrannému rozvoji plemene Boerboel v souladu  s platnými řády FCI a zákony ČR v platném znění.

2/ Vzdělávání  svých členů v otázkách kynologické a chovatelské etiky.

3/ Aktivní  odborná činnost chovatelská.

4/ Zvyšování  odbornosti členů a kvality celého chovu.

5/ Zajišťování  agendy výdeje průkazů původu psů plemene Boerboel a dalších odborných a  administrativních dokladů a jejich evidence.

6/ Propagace  plemene Boerboel.

7/ Organizace  výstav a chovatelských přehlídek.

8/ Organizace  vzdělávacích a společenských akcí.

9/ Stanovení  podmínek chovu, vydávání chovatelského, zápisního a bonitačního řádu.

10/ Hospodaření  s prostředky klubu ve prospěch jeho dění.

11/ Spolupráce se  zahraničními i tuzemskými kluby.

12/ Vydavatelská  činnost související s posláním Clubu-BOE.

Článek 4 - Vznik a zánik klubu

1/ Klub vzniká  jeho registrací u MV ČR. Součástí žádosti o registraci je listina o založení  klubu s uvedením předsedy jako statutárního zástupce.

2/ Klub zaniká  usnesením nadpoloviční většiny členské základny. Zrušení klubu se oznamuje  příslušnému orgánu MV ČR.

3/ Při zániku  klubu musí dojít k finančnímu vypořádání vůči řádným členům klubu.

Článek 5 - Členství

1/ Členem klubu  může být každá fyzická osoba ve věku nad 15 let, která zaplatí členský  příspěvek a jejíž písemnou přihlášku potvrdí výbor klubu.

2/ Členství  v klubu zaniká:

- Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě.

- Vystoupením člena na základě písemného oznámení.      

- Vyloučením      

- Úmrtím člena      

Při zániku členství se zaplacené příspěvky nevracejí.

3/ Člen může být  vyloučen za:      

- Přestupky vůči Stanovám klubu.      

- Přestupky vůči řádům a směrnicím Clubu-BOE, ČMKU a FCI.      

- Porušování zákonů a norem ČR s ohledem na majetek a činnost ČMKCC.

4/ Výbor klubu  může ve výjimečných případech udělit zvláště zasloužilým členům klubu,  významným osobnostem a případně i jiným osobám čestné členství. Čestné členství  může být uděleno i příslušníkům jiných států. Čestný člen není povinen platit  členské poplatky a může požívat výhod člena klubu.

Článek 6 - Práva a povinnosti členů

1/ Členové mají  právo:      

- Volit a být voleni, pokud jsou starší 18 let. Volit a  být voleni mohou pouze řádní členi klubu (nevztahuje se na tak zvané rodinné  členství), jež jsou členy klubu minimálně 6 měsíců. - Hlasovat, pokud jsou starší 15 let. Hlasovat mohou jen řádní členi  klubu, nevztahuje se na tak zvané rodinné členství.      

- Používat výhod poskytovaných klubem, pokud splní podmínky, které jsou pro  udělení těchto výhod stanoveny.      

- Podávat návrhy, vznášet dotazy, podávat stížnosti orgánům klubu.      

- Požadovat na schůzích pravidelné zprávy o činnosti klubu.      

- Zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, podílet se aktivně na činnostech  klubu.  

- Obdržet klubový zpravodaj a být informováni na webových stránkách Clubu-BOE.

2/ Členové jsou  povinni:      

- Platit členské příspěvky a poplatky za služby v chovatelství.      

- Řídit se stanovami klubu, řády klubu, standardem plemene, usnesením členských  schůzí a nařízeními výboru a dodržovat je.      

- Hlásit jednateli klubu změny adresy bydliště a okolnosti, které podmiňují  členství v klubu nejpozději do jednoho měsíce.      

- Zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy nebo dobré jméno Clubu-BOE.     

- Dodržovat chovatelskou etiku, dbát na ochranu zvířat a životního prostředí.

Článek 7 - Orgány klubu      

Základními orgány klubu jsou členská schůze a výbor klubu.

Článek 8 - Členská schůze

1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu a tvoří ji  všichni členové klubu přítomní na jejím jednání.

2/ Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně jednou v roce  k projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu a zajištění akcí.

3/ Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor klubu, jestliže o ni požádá nejméně  1/3 řádných členů (nevztahuje se na rodinné členství) písemně k rukám  předsedy, nebo jednatele klubu nebo jestliže to vyžaduje mimořádná situace.  Tato mimořádná členská schůze musí být minimálně 10dní před jejím konáním  písemně oznámena na klubových webových stránkách.

4/ Členská schůze volí na příští období  výbor klubu. Volební období je čtyřleté.

5/ Pro schválení jednání členské schůze je třeba nadpoloviční většina hlasů  přítomných.

Článek 9 - Výbor klubu

1/ Výbor klubu je  statutárním orgánem klubu. Navenek jeho jménem jednají předseda nebo jednatel Clubu-BOE, případně jimi oběma pověřená osoba.

2/ Výbor řídí  činnost Clubu-BOE mezi členskými schůzemi.

3/ Výbor je  usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru a to prostou  většinou hlasů. Ze svých jednání pořizuje zápisy.

4/ Výbor klubu  zejména:      

- Uskutečňuje cíle a poslání klubu v článcích 2 a 3 stanov.      

- Ustanovuje podmínky chovnosti.      

- Schvaluje chovatelské a jiné akce klubu z hlediska čerpání finančních  prostředků.

- Stanovuje výši členských příspěvků a dalších platebních povinností za úkony  poskytované klubem.      

- Navrhuje delegace rozhodčích na výstavy.      

- Navrhuje čekatele na rozhodčí pro posuzování exteriéru.      

- Svolává svody chovných jedinců a bonitace chovného materiálu.      

- Plánuje činnost a finanční rozpočet klubu na roční období.      

- Zabezpečuje vydání klubového zpravodaje.

5/ Výbor klubu se  schází nejméně dvakrát do roka. Schůzi svolává a řídí předseda. 6/ Za svou  činnost odpovídá výbor klubu členské základně.

Článek 10 - Majetek a hospodaření klubu

1/ Veškerý movitý  i nemovitý majetek získaný za klubové prostředky nebo dary, jakož i finanční  příspěvky získané činností klubu, jsou majetkem klubu.

2/ Při svém  hospodaření se klub řídí platnými zákony České republiky v platném znění.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

1/ Veškerá  činnost klubu musí odpovídat reglementu FCI a ostatním příslušným předpisům.

2/ Tyto stanovy  nabývají účinnosti dnem registrace na MV ČR.

3/ Tyto stanovy  byly upraveny, doplněny, přijaty a schváleny na členské schůzi ve městě ,datum.

 

https://www.facebook.com/groups/1452072588351227/

http://www.boerboelclub.cz/image.php?nid=12414&oid=3958329&width=684&height=960

KONTAKT

E-MAIL:
ballotada@seznam.cz

IFOLINKA DENNĚ:
od 8:00 - 22:00

Výživa, chov, zdraví
+420 777 558 850

BOERBOEL CLUB LOGO